Obchodní podmínky společnosti LIFE IN TOWN s.r.o.

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále též „OP“) se vztahují na právní vztahy mezi společností Life in Town s.r.o., se sídlem Wellnerova 1215/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 05153557, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 66421 (dále též „Poskytovatel“) a třetími osobami jako zákazníky (dále též „Zákazník“) při poskytování služeb Poskytovatele Zákazníkovi, kterými jsou umístění dat a založení karty klienta na příslušné webové stránce Poskytovatele a využívání služeb Poskytovatele dle aktuální nabídky Poskytovatele. 1.2. Platí, že odchylná ujednání mezi Zákazníkem a Poskytovatelem mají před zněním těchto OP přednost. 1.3. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, na které se vztahují tyto OP, se řídí právním řádem České republiky. 2. Předmět plnění 2.1. Předmětem plnění je závazek Poskytovatele umístit příslušná data Zákazníka a založit kartu Zákazníka na příslušné webové stránce Poskytovatele dle objednávky Zákazníka nebo samostatné smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a poskytnout Zákazníkovi služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, a to po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. 2.2. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s principem fungování a provozování webových stránek Poskytovatele. 3. Cena a Fakturace 3.1. Cena za poskytované služby se řídí příslušnou nabídkou (ceníkem), se kterou se Zákazník seznámil při podpisu příslušné objednávky nebo uzavření samostatné smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. 3.2. Na úhradu sjednané ceny Poskytovatel vystaví a zašle Zákazníkovi odpovídající fakturu se splatností patnácti (15) dní. 4. Další ujednání 4.1. Poskytovatel je oprávněn trvale či dočasně omezit poskytování některých služeb (funkcí) poskytovaných Zákazníkovi prostřednictvím příslušné webové stránky. Zákazník souhlasí, že v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv slevu ze sjednané ceny ani nárok na náhradu škody (újmy) ani není oprávněn předčasně ukončit smluvní vztah založený mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Totéž platí i v případě, že fungování webové stránky bude znemožněno nebo omezeno z důvodů vyšší moci, z důvodů na straně třetí osoby, z rozhodnutí Poskytovatele při zajištění bezpečnosti IT-systémů Poskytovatele nebo rozhodnutím Poskytovatele z důvodu existence rizika porušování obecně závazných předpisů Zákazníkem. 4.2. Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi veškeré informace, dokumenty a další písemnosti, včetně faktur a aktuálních znění nabídek, na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce nebo v samostatné smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nebo jinou e-mailovou adresu pro tyto účely Zákazníkem Poskytovateli oznámenou. 4.3. Poskytovatel a Zákazník se zavazují oznamovat bez zbytečného odkladu druhé straně jakékoliv změny osobních a kontaktních údajích uvedených v objednávce nebo samostatné smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně těchto kontaktních údajů bez nutnosti uzavírání jakýchkoliv dodatků. 4.4. Zákazník bere na vědomí, že dnem zániku příslušného smluvního vztahu založeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zanikne povinnost Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi služby. 4.5. Zákazník uděluje Poskytovateli svůj souhlas s tím, aby Poskytovatel shromažďoval, zpracovával a uchovával veškeré osobní údaje Zákazníka, které Poskytovatel v souvislosti se vztahy se Zákazníkem získá. 4.6. Všechny případné spory vzniklé z právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se strany zavazují pokusit vyřešit smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li takové řešení možné, bude záležitost předložena k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 4.7. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017